PRACA WŁAŚNIE DLA CIEBIE!
Kompleksowa aktywizacja zawodowa kobiet pozostających bez zatrudnienia

Aktualności

30/04/2014

Z dniem 30 kwietnia 2014r. zakończyła się realizacja projektu ponadnarodowego „PWP Praca właśnie dla Ciebie! Kompleksowa aktywizacja zawodowa kobiet pozostających bez zatrudnienia”. Projekt opierał się na adaptacji francuskiego modelu Wielopłaszczyznowej Aktywizacji, który wykorzystywał nowatorskie metody wsparcia opisane w publikacji upowszechniającej. W projekcie brały udział łącznie 23 kobiety, z których dwie przerwały udział na początku realizacji, dwie zdobyły zatrudnienie na początkowym etapie wsparcia, natomiast całą ścieżkę wsparcia zakończyło 19 osób. Po wielomiesięcznej pracy interpersonalnej oraz szkoleniach zawodowych uczestniczki projektu zostały zakwalifikowane na staże zawodowe, podczas których rozwijały umiejętności zdobyte w trakcie zajęć grupowych i indywidualnych oraz szkoleń zawodowych (szkolenie „operatorka/testerka oprogramowania komputerowego”), wysiłek uczestniczek zwieńczony został podpisanymi 11 umowami o pracę. 29 kwietnia br. Projektodawca zorganizował seminarium upowszechniające, niestety nie wszyscy zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczenia w nim, dlatego Projektodawca pragnie podzielić się doświadczeniami projektu oraz dobrymi praktykami wypracowanymi podczas adaptacji modelu Wielopłaszczyznowej Aktywizacji udostępniając Państwu publikację upowszechniającą zrealizowany projekt na stronie internetowej. Wyrażamy nadzieję, iż wpłyniemy w ten sposób na wdrożenie modelu lub jego elementów przez inne podmioty z otoczenia rynku pracy lub przynajmniej zainspirujemy do udoskonalania dotychczas stosowanych działań w zakresie poprawy mobilności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Publikacja

15/04/2014

Z początkiem kwietnia zakończył się etap realizacji staży zawodowych i rozesłane zostały rekomendacje do zatrudnienia stażystek wśród Pracodawców, z którymi Fundacja podjęła współpracę w ramach projektu.
Dnia 29 kwietnia 2014 odbędzie się seminarium upowszechniające rezultaty i doświadczenia projektu, na które serdecznie zapraszam osoby zainteresowane.


Program seminarium

03/03/2014

W grudniu 2013r. zakończyła się część szkoleniowa projektu. Od początku stycznia 2014r.trwają 3-miesięczne staże zawodowe w 19 przedsiębiorstwach i instytucjach. W lutym 2014r. zrealizowano dodatkowe warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet z małych środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stanowiły one skuteczne narzędzie wspierającym uczestniczki na początkowym etapie ich rozwoju zawodowego, w tym podczas odbywania stażu.

04/12/2013

Zakończył się kurs ECDL, uczestniczki podchodzą do egzaminów poprawkowych i realizują materiał z zakresu kreatywnego wykorzystania aplikacji komputerowych na platformie e-learningowej. Dnia 2 grudnia br. rozpoczął się moduł szkoleniowy „testerka oprogramowania komputerowego”.

31/10/2013

Trwają zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie ECDL w zakresie kolejnych modułów tematycznych w podziale na dwie grupy. Po każdym module przeprowadzane są egzaminy.

17/09/2013

W drugiej połowie sierpnia do udziału we wsparciu przystąpiła druga grupa uczestniczek. Zrealizowane zostały dotychczas grupowe zajęcia z psychologiem i warsztaty psychologiczne dla obydwu grup. Równolegle prowadzone są indywidualne sesje z trenerem osobistym. Kolejną formą wsparcia są grupowe warsztaty poradnictwa zawodowego podzielone na dwa zakresy tj. poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych i elastyczne form zatrudnienia oraz prowadzenie własnej działalności i źródeł finansowania. Z początkiem października rozpoczyna się szkolenie „operatorka oprogramowania komputerowego”.

31/07/2013

Pod koniec lipca 2013r. pierwsza grupa uczestniczek rozpoczęła udział w projekcie. Rozpoczęły się indywidualne zajęcia z trenerem osobistym i grupowe zajęcia z coachem. Trwa rekrutacja i ostateczna selekcja kandydatek do drugiej grupy beneficjentek.

01/05/2013

Realizacja projektu rozpoczęła się z początkiem maja br. Trwa rekrutacja kandydatek (szczegóły w zakładce "Projekty"). Do udziału zachęcamy młode kobiety nieposiadające zatrudnienia z woj. kujawsko-pomorskiego, które są zmotywowane do podjęcia rozwoju zawodowego i osobistego oraz wykazują się dużą determinacją w dążeniu do poprawienia swoich warunków życiowych.